Forumtheater

Ben je op zoek naar een verfrissende en laagdrempelige manier om de rol van gender in de opvoeding bespreekbaar te maken en in vraag te stellen? Dan is forumtheater iets voor jou of jouw organisatie.

Cherchez-vous une méthode rafraîchissante et très accessible pour discuter et remettre en question les idées actuelles sur le rôle des sexes dans l'éducation ? Alors le théâtre-forum  est quelque chose pour vous ou votre organisation.

SPEELDATA

Op dit moment zijn er geen voorstellingen gepland.

Je kan het forumtheater ook boeken voor jouw organisatie. Zie praktische info onderaan.

Wat is forumtheater?

Forumtheater is participatief theater dat vertrekt van een aantal korte, vooraf uitgewerkte scènes.

Maatschappelijke dilemma's en situaties waarin sprake is van onderdrukking, achterstelling of discriminatie zijn onze voedingsbodem.

Al dialogerend met de toeschouwers wordt er vervolgens gezocht naar oplossingen voor deze ongewenste situaties en naar mogelijke alternatieven. Want bij forumtheater mag het publiek zich bemoeien met de voorstelling. Graag zelfs!

Forumtheater nodigt niet alleen uit tot kritisch nadenken. Het laat ook zien dat verandering mogelijk is.

 

Le théâtre-forum est une forme de théâtre participatif qui s'appuie sur un certain nombre de scènes courtes et prédéfinies.

Les dilemmes sociaux et les situations d'oppression, de privation ou de discrimination sont notre point de départ.

Par le dialogue avec les spectateurs, nous cherchons ensuite des solutions à ces situations indésirables et des alternatives possibles. Après tout, dans le théâtre-forum, le public a le droit de s'immiscer dans le spectacle. On le souhaite d'ailleurs !

Le théâtre-forum n'invite pas seulement à la pensée critique. Il montre aussi que le changement est possible.

Wat is gender?

"Papa’s zijn er om te straffen, mama’s om te troosten."
"Mijn zoon huilt veel sneller dan mijn dochter. Help, hij wordt nooit een echte man."


“Gender” verwijst naar de maatschappelijke en culturele invulling van sekse (geslacht), nl. de heersende ideeën, rollen en verwachtingen rond ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in een samenleving. Op de site van het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning kan je er meer over lezen.

"Papa est là pour punir, maman est là pour réconforter."
"Mon fils pleure beaucoup plus vite que ma fille. A l'aide, il ne deviendra jamais un vrai homme."

 

Le "genre" fait référence à l'interprétation sociale et culturelle du sexe, à savoir les idées, rôles et attentes qui prévalent à propos de la "masculinité" et de la "féminité" dans une société.

Wie speelt?

De acteurs zijn de mama's van de Stadsacademie Schaarbeek. Deze moeders met een migratieachtergrond onderzoeken de gangbare ideeën rond gender. Ze kijken kritisch naar de boodschappen die al dan niet bewust worden meegegeven in de opvoeding.

Ze exploreren alternatieven om te komen tot meer gendergelijkheid. Forumtheater is voor hen de ideale manier om dat samen met anderen te doen. Ze worden hierin begeleid door Citizenne en Har Tortike. GC De Kriekelaar zorgt voor de praktische ondersteuning.

Les actrices sont les mères de l'Académie de ville de Schaerbeek. Ces mères issues de l'immigration examinent les idées actuelles sur le genre. Ils jettent un regard critique sur les messages qui sont donnés consciemment ou inconsciemment dans l'éducation.

Ils explorent des alternatives pour parvenir à une plus grande égalité entre les sexes. Le théâtre forum est le moyen idéal pour eux de le faire avec d'autres. Ils sont guidés par Citizenne et Har Tortike. Le GC De Kriekelaar apporte un soutien pratique.

Vous trouverez plus d'info sur l'Académie de ville de Schaarbeek ici.

Praktische info

Het forumtheater kan geboekt worden door elke organisatie – groot of klein – en in elke setting. We spelen zonder kostuums, teksten en podium. Een voorstelling duurt max. 2uur.

Een gedetailleerde technische fiche vind je hier.


Contact: Fatima Bouchataoui, Educatief Medewerker, 0477 95 80 93 , fatimaatcitizenne.benajilaatcitizenne.be (.)

Wegens groot succes herhaald

Forumtheater als methodiek blijkt een succesformule. 

Reeds eerder zette Citizenne samen met Caleidoscoop van GC Vaartkapoen Forumtheater in als methodiek om moeilijke thema's (armoede, huiselijk geweld en radicalisering) bespreekbaar te maken. 

Het Brusselse Forumtheater Radicalisering kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten en verscheen regelmatig in de pers.
Dit verscheen in het juryrapport:

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.

Le théâtre-forum en tant que méthode semble être une formule de succès. 

Citizenne, ensemble avec Caleidoscoop du GC Vaartkapoen, a déjà utilisé le théâtre forum comme méthodologie pour rendre des thèmes difficiles (pauvreté, violence domestique et radicalisation) plus abordables. 

Forumtheater familiaal geweld