Forumtheater

Het project Forumtheater is afgerond.

Jarenlang speelden we voorstellingen over gender, familiaal geweld en radicalisering.

Scènes uit het leven gegrepen. Gespeeld door een bende fantastische actrices, onder de deskundige vleugels van regisseur Har Tortike.

Omdat we vol mooie herinneringen zitten, best practices willen delen en je een inkijk willen geven in wat Forumtheater is en hoe het werkt, broeden we nu op een documentaire. Met uiteraard onze actrices en Har in de hoofdrol. To be continued.

 

Le projet du Théâtre Forum est terminé.

Depuis des années, nous mettons en scène des spectacles sur le genre, la violence familiale et la radicalisation.

Des scènes prises sur le vif. Jouées par une bande d'actrices fantastiques, sous les ailes expertes du réalisateur Har Tortike.

Parce que nous sommes pleins de bons souvenirs, que nous voulons partager les meilleures pratiques et vous donner un aperçu de ce qu'est le Théâtre Forum et de son fonctionnement, nous travaillons actuellement sur un documentaire. Avec bien sûr nos actrices et Har dans le rôle principal. A suivre.

Wat is forumtheater?

Forumtheater is participatief theater dat vertrekt van een aantal korte, vooraf uitgewerkte scènes.

Maatschappelijke dilemma's en situaties waarin sprake is van onderdrukking, achterstelling of discriminatie zijn onze voedingsbodem.

Al dialogerend met de toeschouwers wordt er vervolgens gezocht naar oplossingen voor deze ongewenste situaties en naar mogelijke alternatieven. Want bij forumtheater mag het publiek zich bemoeien met de voorstelling. Graag zelfs!

Forumtheater nodigt niet alleen uit tot kritisch nadenken. Het laat ook zien dat verandering mogelijk is.

 

Le théâtre-forum est une forme de théâtre participatif qui s'appuie sur un certain nombre de scènes courtes et prédéfinies.

Les dilemmes sociaux et les situations d'oppression, de privation ou de discrimination sont notre point de départ.

Par le dialogue avec les spectateurs, nous cherchons ensuite des solutions à ces situations indésirables et des alternatives possibles. Après tout, dans le théâtre-forum, le public a le droit de s'immiscer dans le spectacle. On le souhaite d'ailleurs !

Le théâtre-forum n'invite pas seulement à la pensée critique. Il montre aussi que le changement est possible.

Forumtheater als methodiek blijkt een succesformule.

Reeds eerder zette Citizenne samen met Caleidoscoop van GC Vaartkapoen Forumtheater in als methodiek om moeilijke thema's (armoede, huiselijk geweld en radicalisering) bespreekbaar te maken. 

Het Brusselse Forumtheater Radicalisering kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten en verscheen regelmatig in de pers.
Dit verscheen in het juryrapport:

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.

Le théâtre-forum en tant que méthode semble être une formule de succès. 

Citizenne, ensemble avec Caleidoscoop du GC Vaartkapoen, a déjà utilisé le théâtre forum comme méthodologie pour rendre des thèmes difficiles (pauvreté, violence domestique et radicalisation) plus abordables. 

Forumtheater familiaal geweld