Forumtheater

Het project Forumtheater is afgerond.

Zo'n 8-tal jaar speelden we voorstellingen over gender, familiaal geweld en radicalisering. In Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Parijs, voor veel verschillende publieken, gaande van gedetineerden, alfabetiseringsklassen, tot tieners en mama’s uit de buurt.

Scènes uit het leven gegrepen. Gespeeld door een bende fantastische actrices, onder de deskundige vleugels van regisseur Har Tortike.

Omdat we vol mooie herinneringen zitten, best practices willen delen en je een inkijk willen geven in wat Forumtheater is, hoe het werkt en wat de effecten zijn, maken we nu een documentaire. Met uiteraard onze actrices en Har in de hoofdrol. 

 

We hebben veel archiefmateriaal, dat we willen ordenen, bekijken en monteren met reflecties achteraf. Want wat we doen, is uniek. Vrouwen die zelf geweld beleefden, brengen hun ervaring op scène. Zij stellen zich kwetsbaar op en doorbreken de stilte rond alcoholmisbruik, radicalisering, partnergeweld, rebellerende dochters, daily racism, … 

 

Om deze documentaire te maken, missen we nog budget. Om de montage te doen en het traject vorm te geven. Want ook het maken van de docu doen we helemaal in de filosofie van het project: samen, organisch en met respect voor iedereen.

 

Om aan het nodige budget te komen, starten we vanaf 10 september een Growfunding-campagne op. To be continued.

 

 

Le projet du Théâtre Forum est terminé.

 

Pendant environ 8 ans, nous avons présenté des spectacles sur le genre, la violence familiale et la radicalisation. À Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Paris, pour de nombreux publics différents, allant des détenus et des cours d'alphabétisation aux adolescents et aux mamans du quartier.
Des scènes prises sur le vif. Joués par une bande d'actrices fantastiques, sous les ailes expertes du réalisateur Har Tortike.

Parce que nous sommes pleins de bons souvenirs, que nous voulons partager les meilleures pratiques et vous donner un aperçu de ce qu'est le théâtre forum, de son fonctionnement et de ses effets, nous réalisons aujourd'hui un documentaire. Avec nos actrices et Har dans le rôle principal, bien sûr. 

Nous avons beaucoup de matériel d'archives, que nous voulons organiser, regarder et monter avec des réflexions par la suite. Parce que ce que nous faisons est unique. Des femmes qui ont elles-mêmes subi des violences mettent leur expérience en scène. Ils se rendent vulnérables et brisent le silence autour de l'abus d'alcool, de la radicalisation, de la violence conjugale, des filles rebelles, du racisme quotidien, .... 

Pour réaliser ce documentaire, il nous manque encore un budget. Pour faire le montage et donner forme à la trajectoire. Parce que nous réaliserons également le documentaire conformément à la philosophie du projet : ensemble, de manière organique et dans le respect de chacun.

Afin d'obtenir le budget nécessaire, nous lancerons une campagne Growfunding le 10 septembre. A suivre.

 

Wat is forumtheater?

Forumtheater is participatief theater dat vertrekt van een aantal korte, vooraf uitgewerkte scènes.

Maatschappelijke dilemma's en situaties waarin sprake is van onderdrukking, achterstelling of discriminatie zijn onze voedingsbodem.

Al dialogerend met de toeschouwers wordt er vervolgens gezocht naar oplossingen voor deze ongewenste situaties en naar mogelijke alternatieven. Want bij forumtheater mag het publiek zich bemoeien met de voorstelling. Graag zelfs!

Forumtheater nodigt niet alleen uit tot kritisch nadenken. Het laat ook zien dat verandering mogelijk is.

 

Le théâtre-forum est une forme de théâtre participatif qui s'appuie sur un certain nombre de scènes courtes et prédéfinies.

Les dilemmes sociaux et les situations d'oppression, de privation ou de discrimination sont notre point de départ.

Par le dialogue avec les spectateurs, nous cherchons ensuite des solutions à ces situations indésirables et des alternatives possibles. Après tout, dans le théâtre-forum, le public a le droit de s'immiscer dans le spectacle. On le souhaite d'ailleurs !

Le théâtre-forum n'invite pas seulement à la pensée critique. Il montre aussi que le changement est possible.

Forumtheater als methodiek blijkt een succesformule.

Reeds eerder zette Citizenne samen met Caleidoscoop van GC Vaartkapoen Forumtheater in als methodiek om moeilijke thema's (armoede, huiselijk geweld en radicalisering) bespreekbaar te maken. 

Het Brusselse Forumtheater Radicalisering kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten en verscheen regelmatig in de pers.
Dit verscheen in het juryrapport:

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.

Le théâtre-forum en tant que méthode semble être une formule de succès. 

Citizenne, ensemble avec Caleidoscoop du GC Vaartkapoen, a déjà utilisé le théâtre forum comme méthodologie pour rendre des thèmes difficiles (pauvreté, violence domestique et radicalisation) plus abordables. 

Forumtheater familiaal geweld